Ympäristötekniikan opiskelu

Ympäristötekniikka rakentuu prosessitekniikan kanssa samalle laajasti luonnontieteitä (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) hyödyntävälle kivijalalle. Opinnot sisältävät mekaanisia, kemiallisia, aineen ja lämmönsiirtoon liittyviä ilmiöitä sekä luonnon vesiprosessien ymmärtämistä ja hallintaa. Näitä hyödynnetään mm. tehokkaamman ja puhtaamman teollisuustuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen, ympäristövaurioiden korjaamiseen sekä kestävään ympäristörakentamiseen.

Valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin ympäri maailman. Valmistuneet työllistyvät tyypillisesti insinööritoimistoihin, julkiselle sektorille, tutkimuslaitoksiin sekä teollisuusyrityksiin. Työtehtävät ovat tyypillisesti viranomais-, suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtäviä. Tehtävänimikkeitä ovat mm. ympäristöinsinööri, vesistösuunnittelija, energia-asiantuntija, tuotantopäällikkö ja hydrologi.

Kandidaattiopintojen loppuvaiheessa valitaan oma erikoistumisala kolmesta opintosuunnasta: vesi- ja ympäristötekniikasta, kestävistä energiajärjestelmistä tai teollisuuden ympäristötekniikasta. Vuonna 2018 tai aiemmin ympäristötekniikan kandidaatintutkinnon aloittaneiden on mahdollista siirtyä uuteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Koulutus tuottaa osaamista ilmiöpohjaiseen suunnitteluun ja teollisten sekä luonnonprosessien mallintamiseen. Mallien oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi kehitystyössä on tärkeää. Koulutuksessa pyritään tuottamaan osaamista, jolla voidaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin: korjataan ihmisen pilaamaa luontoa sekä kehitetään teollisuus- ja energiantuotantoa ja yhdyskunta- ja ympäristörakentamista tehokkaaksi pilaamatta ympäristöä.

Lue lisää Oulun yliopiston sivuilta:

Ympäristötekniikka hakijalle.

Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman opinnot.

 

Ympäristötekniikan koulutusohjelma

Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma koostuu kandidaatin tutkinnosta ja diplomi-insinöörin tutkinnosta.

Kandidaatin tutkinto (3 v.) koostuu perusopinnoista (70 op.), ympäristötekniikan yhteisistä aineopinnoista (60 op.), opintosuunnille valmistavista opinnoista (40 op) sekä kandidaatintyöstä ja siihen valmistavista opinnoista (10 op.). Opintojen on tarkoitus on antaa opiskelijalle riittävät valmiudet perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin sekä valmistaa diplomi-insinöörin opintoihin.

Opintojen osat:
Perusopinnot: luodaan luonnontieteellinen (matematiikka, fysiikka, kemia) pohja sekä tutustutaan ympäristötekniikan alaan. Sisältää lisäksi ohjelmistojen opettelua (suunnittelu-, laskenta- tai ohjelmointityökalut) sekä kielten opiskelua.
Ympäristötekniikan yhteiset aineopinnot: opiskelija oppii mekaanisia ja kemiallisia aineen ilmiöitä (esim. virtauksia, lämmönsiirtoa), ympäristötekniikkaa (esim. jätehuolto ja kierrätys, ympäristötiede ja -teknologia), sekä teollisuuden prosesseissa tapahtuvia perusteita (eri prosessoinnin ilmiöt ja analyysit, kuten erotusprosessit). Nämä auttavat ymmärtämään niin luonnon kuin teollisuuden eri ilmiöitä.
Opintosuunnille valmistavat opinnot: sisältää DI-vaiheen opintosuunnille valmistavat opinnot liittyen energiaan, ympäristöön, teollisuuteen, vesi- ja geotekniikkaan.
Kandidaatintyö ja siihen valmistavat opinnot: opiskelija tekee kandidaatintyönsä valitsemastaan aiheesta yleensä kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa.

Diplomi-insinöörin tutkintoa (2 v.) ennen opiskelija valitsee itselleen opintosuunnan. Opinnoissa valinnaisuutta löytyy, joten osaamistaan pystyy laajentamaan haluamaansa suuntaan. Opiskelija tekee opintojensa loppupuolella diplomityön, joka liittyy yleensä hänen valitsemaansa suuntautumiseen. DI-vaiheen opintosuunnat ovat

Kestävät energiajärjestelmät, joka tähtää kokonaisvaltaisen energian tuotannon ja käytön ymmärtämiseen ja hallintaan, ottaen huomioon energiajärjestelmän laadun, tehokkuuden, hiilineutraaliuden ja ympäristövaikutukset.
Teollisuuden ympäristötekniikka, minkä opinnot antavat vahvan ymmärryksen ympäristöhaasteisiin ja asiantuntemuksen päästöjen minimoimiseen ja hallintaan niin, että valmistunut diplomi-insinööri pystyy suunnittelemaan ja kehittämään teollista toimintaa kohti puhtaampaa huomista.
Vesi- ja ympäristötekniikka, joka antaa vahvan osaamisen kestävään ja kokonaisvaltaiseen vesivarojen suunnitteluun, tehokkaaseen vesi- ja jätehuoltoon, vesistökuormituksen hallintaan, vesiensuojeluun sekä syvällistä ymmärtämistä maankäytön ja ilmaston muutosten vaikutuksista vesistöihin.

Tutkinto-ohjelmien opintoja pääset katsomaan täältä.

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala

Osana teknillistä tiedekuntaa, prosessi- ja ympäristötekniikan alalla koulutusta antavissa tutkimusryhmissä tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja annetaan siihen liittyvää opetusta seuraavissa yksiköissä: kaivannaisala, kemiallinen prosessitekniikka, kestävä kemia, kuitu- ja partikkelitekniikka, prosessimetallurgia, energia ja ympäristötekniikka, vesi- ja ympäristötekniikka, ympäristö- ja kemiantekniikka sekä systeemitekniikka. Opiskelijan opinnot riippuvat hänen valitsemasta tutkinnosta ja mahdollisista valinnaisista opinnoista. Alan teknistieteellinen tutkimus suuntautuu kestävien prosessien, energian ja tuotteiden kehittämiseen. Yksiköiden tavoitteena on olla innovatiivisia sekä opetus- että tutkimustyössä, sekä tehdä yhteistyötä muiden tutkimusyksiköiden ja teollisuuden kanssa. Tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Suomessa, sillä se yhdistää prosessi-, ympäristö- ja automaatiotekniikan. Koulutusalan erityisenä vahvuutena on yksikköprosessiajatteluun ja vahvaan luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva opetus.

Insinööritieteiden tutkimus ja opetus liittyvät läheisesti Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen ja sekä paikallisten että maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisuun.

Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala tarjoaa elinkeinoelämälle kansainvälisen tason monipuolista asiantuntemusta prosessien kehittämiseen ja ympäristöasioiden hoitoon. Koulutusalalla on pitkät perinteet kiinteästä yhteistyöstä eri teollisuuden alojen ja viranomaisten kanssa. Erilaiset yhteistyömuodot luovat puitteet tulosten saavuttamiseen kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusala tekee aktiivisesti yhteistyötä esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden, metallurgisen teollisuuden, vuori- ja kaivannaisteollisuuden, kemianteollisuuden, vesi- ja yhdyskuntatekniikan ja tietotekniikan aloilla toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa.

fiFinnish